Normál tanrendű oktatás

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Az alapkövetelmények elsajátításához szükséges kötelező óraszámok mellett a szabadon tervezhető óraszámokata tanuláshoz szükséges alapok megerősítésére használjuk fel magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyhoz kapcsolódva. Értő olvasás- szövegértés, lényeg kiemelő képesség, számolási képesség készséggé való fejlesztése, a logikus gondolkodás alapjainak elsajátításaa tanítási folyamatunk szerves része. Az angol nyelvet 4. osztálytól kezdik tanulni a normál tanrendű képzésben tanulók. A normál csoportos angol nyelvi oktatás saját fejlesztésű eszközökkel történik.

Az alábbi táblázatban a normál tanrendben tanulók heti óraszámai láthatók:

Normál tantervű nevelés-oktatás óraterve2020/2021. tanévtől

NAT 2020 – a 2020/2021. tanévtől 1. és 5. évfolyamon bevezetve felmenő rendszerben

Tantárgyak műveltségi terület szerinti felosztásban Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai
1 2 3 4 5 6 7 8
Magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom 8 8 6 6 5 5 4 4
Matematika
matematika 5 5 5 4 4 4 4 4
Történelem és állampolgári ismeretek
történelem 2 2 2 2
állampolgári ismeretek 1
hon- és népismeret* 1
Természettudomány és földrajz
környezetismeret 1 1
természettudomány 2 3
kémia 1 2
fizika 1 2
biológia 2 1
földrajz 2 1
Idegen nyelv
első élő idegen nyelv 3 3 3 3 3
második idegen nyelv
Művészetek*****
ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1
vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1
dráma és színház* 1
Technológia
technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1
digitális kultúra 1 1 1 1 1 1
Testnevelés és egészségfejlesztés
testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5
közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1
Tanulók heti óraszáma 23 23 23 24 27 28 30 29
Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 1 2 2 2
Maximális órakeret** 24 24 24 25 28 28 30 30
Református iskolában egyházi tartalmak a kötelező órakeret fölött***
Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 2 2 2 2
Egyházi ének egymást követő két évfolyamon heti egy órában 1 1
Bevezetés tanéve és alkalmazás felmenő rendszerben 2020
/21
2021
/22
2022
/23
2023
/24
2020
/21
2021
/22
2022
/23
2023
/24
https://www.gonczyrefi.hu/