Közoktatási típusú sportiskolai oktatás

Iskolánkban évfolyamonként egy csoportjában a testnevelés oktatása emelt szinten, a sportiskolai kerettanterv előírásai szerint zajlik. Magas szintű oktatással biztosítjuk, hogy a gyermekek a tudatos, tervszerű képességfejlesztő órák segítségével, a megfelelő szintet elérve a harmadik, ill. negyedik osztály végére sportágat tudjanak választani.

A kisiskolás korú tanulók ügyességi alkalmassági próbák segítségével kerülnek kiválasztásra. Ennek alapján kapnak lehetőséget a tantervben meghatározott követelmények elsajátítására, tehetségük kibontakoztatására.

Az alsó tagozaton a képzés formája az iskolaotthonos formához hasonló „sportnapközis” rendszer, ahol a tanulók órái és sportfoglalkozásai a délelőtti és délutáni időszakra vannak arányosan elosztva.

A tanulók 1-4. osztályig heti 1 órában úszásoktatásban részesülnek.

A diákok az életkori sajátosságaiknak megfelelő, de a sporttudományos kutatások alapján a legkorszerűbb ismeretanyagot sajátítják el, lehetőség szerint a legmodernebb módszerek és eszközök segítségével. Az első négy évfolyamon mindennapos testnevelés zajlik az általános mozgáskultúra fejlesztése érdekében. Ezért ebben a szakaszban az alapozó sportágakra építünk: atlétika, úszás, torna, labdajátékok. Ebben a képzési szakaszban a gyerekek nagy része még nem választott sportágat, ezért az általános képzés mellett fokozatosan megismerhetik a tanulók az egyes sportágakat. Ötödiktől nyolcadik osztályig kétféle szervezeti forma lehetséges. Egyrészt különböző sportágakban, egyesületi keretek között sportolhatnak a tanulók. Másrészt az iskola kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, atlétika sportágra szakosodva sportági képzést végez, órarendbe iktatva, – első osztálytól kezdve, valamennyi korcsoportban - az iskola alkalmazásában lévő testnevelővel, edzővel.

A sportági képzéshez heti 2 alkalommal 2x2 óra időtartamban a városi Sportházban tartjuk az órákat.

A sportiskola és más egyesületek kapcsolata

A sportiskola szervezeti és tartalmi integrációban végzi a minőségi sportolói utánpótlást a város élsportban érdekelt egyesületei, valamint saját egyesülete számára.

A sportiskola és a sportegyesület kapcsolatát a két fél által kötött együttműködési megállapodás szabályozza.

Kiválasztás és felvétel elvei

A kisiskolás korba lépő gyermekek motorikus próbák, alapján kerülnek kiválasztásra. A felvétel alapja az emelt szintű testnevelési követelmények elsajátítására való alkalmasság. A jelentkezők a felmérés pontérték táblázata alapján nyernek felvételt. A ponthatár alsó szintjének a megállapítása a testnevelő tanárok javaslata alapján az igazgató joga és feladata.

https://www.gonczyrefi.hu/