Történetünk1911-ben Hajdúszoboszló város polgárainak áldozatkészségéből, 15.000 korona törlesztéses kölcsönből és építési államsegélyből új iskola épült a városban.

A Bisothka István debreceni építész által tervezett és felépített iskolaépület akkor még 26 tantermet, dísztermet, szertárt, irodahelyiséget és 3 tanítói lakást foglalt magába. Az ünnepélyes átadására 1911. december 5-én került sor.

Az iskola 1975-ben vette fel a város szülötte, Gönczy Pál nevét, aki kálvinista nemes család gyermekeként a Debreceni Református Kollégium diákja volt, majd a hallgatói éveit követően a magyar nevelés- és tanügy meghatározó politikusává vált. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium tanácsosaként, címzetes államtitkárként és iskolalapítóként, a gyermekek és ifjak nevelését-oktatását mindenek felett álló ügyként segítette. Gönczy Pál sokat idézett gondolata a mai iskolai közösség értékeit tükrözi:

„A tiszta szív és ismeretekben gazdag fő olyan kincsek, melynek áldásai végnélküliek.”

Iskolánk, a Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a város központjában a református templom mögött található. A település legrégebbi iskolája, alapítása az 1623-1625-ös évekre tehető. Történelmi múltja és impozáns épülete méltó helyszint biztosít ma is a tanulók református szellemiségű neveléséhez oktatásához, az értékteremtő pedagógiai munka megvalósításához.

Hajdúszoboszlói Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épülete

Az épületen, mely 1911-ben nyerte el végső „U” alakú formáját, közel száz éven keresztül két iskola osztozott. Az 1948. évi államosítást követően is folyamatosan működött az iskola. Egyik, a templom felőli szárnyában leányiskolaként, majd 2. sz. Általános Iskolaként 1978 óta a Thököly Imre Általános Iskola, míg a másik szárnyában fiúiskolaként, később 1. sz. Általános Iskolaként 1975 óta a Gönczy Pál Általános Iskola működött. 1996-ban a 6. sz. Általános Iskola és a Thököly Imre Általános Iskola összevonásával jogutódként létrejött a Thököly Imre Általános Iskola, amely két épületben működött, de ebben az épületben már nem indult első osztály, majd a folyamatos átmenet (1996-2000 között) végén a Gönczy Pál Általános Iskola átvette a Thököly Imre Általános Iskola ebben az épületben tanuló felső tagozatos tanulóit, ill. nevelőtestületének egy részét. Így 2000. július 1-től a Thököly Imre Általános Iskola a város képviselőtestülete határozata értelmében a 6. sz. Általános Iskola 1985-ben átadott épületben működött, ettől az időponttól a teljes épületegyüttest megkapta a Gönczy Pál Általános Iskola. Városi fenntartásból a 2013. évi országos átszervezést követően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, majd 2017. évtől a Klebelsberg Központ Berettyóújfalui Tankerületének fenntartásába került át a Gönczy Pál Általános Iskola. 2020. szeptember 1. napjától, több, mint hetven év elteltével visszakerült az iskola a református egyház, a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség fenntartásába, ahol a családokkal egyetértésben, a keresztyén emberi értékek szerint neveljük és oktatjuk diákjainkat.

Az iskolában az elmúlt évtizedekben kiemelt szerepet kapott az angol idegen nyelv és a testnevelés oktatása, melyek tagozaton, két tanítási nyelven ill. emelt óraszámú képzésben valósulnak meg. Visszatekintve a következő képzési struktúra volt jellemező a Gönczy Iskolára:

  • 1972-től matematika tagozat indult (5-8. évfolyam)
  • 1981-től testnevelés tagozat (1-8. évfolyam)
  • 1983-tól angol nyelvi tagozat (3-8. évfolyam)
  • 2007-től a korai angol kéttannyelvű képzés (1. és 3. évfolyam), 2015-től kifutóban
  • 2015-től emelt szintű angol nyelvi képzés (1-8. évfolyam) felmenő rendszerben

2000 – 2012 között eredményekben gazdag időszak jellemezte a tantestület munkáját. Országos diákolimpiai győzelmekkel, helyezésekkel, döntőkön való szereplésekkel érkeztek haza a tanulók, jellemzően atlétika, tollaslabda, úszás, kézilabda sportágakban. Az Országos matematika versenyeken elért eredményeken túl, a szakmai – módszertani kutatásokban is élen járt a nevelőtestület, mígnem a korábban városi fenntartású iskola 2013-ban a köznevelés országos átszervezéséhez kapcsolódóan állami fenntartásba került.

Felismerve, hogy élő idegen nyelv tudása nélkül a diákok számunkra nem létezhet európaiság, 2005-ben került bevezetésre a korai angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás. A célnyelven tanult tantárgyak: környezetismeret, természetismeret, biológia voltak. A városban egy másik állami fenntartású, a volt szomszéd Thököly Általános Iskola is kínál angol-magyar két tanítási nyelvű oktatást. Az állami fenntartóval közös döntés alapján az iskola nevelőtestülete a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben kivezette amagyar-angol két tanítási nyelvű oktatást és helyette elkezdődött az angol nyelv emelt szintű oktatása.

A 2020/2021 tanévtől bekövetkezett fenntartóváltás a református szellemiséget hozta vissza az iskola falai közé. Azt valljuk, hogy a református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló pedagógusokat feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat, akik a magyar kultúrát – elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat - megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják, ismerik és szeretik hazájukat, az itt élő és a határainkon kívülre került magyarok múltját, jelenét, értékeit, szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra készek. Emellett európai polgárok az egyetemes emberi értékek tisztelői.

https://www.gonczyrefi.hu/